Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik moet voldoen, omdat ik gegevens vastleg in mijn cliëntendossier. Met de nieuwe AVG Europese privacywet, is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk.

De nieuwe regels zijn er vooral op gericht om:

– Gegevens beter te beveiligen
– Patiënten meer controle te geven over hun gegevens
– Beleid te maken, specifiek gericht op het gebruik en verwerken van persoonsgegevens

Verplichte maatregelen van de AVG:

– Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
– Het laten uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier.
– Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden.
– Het aantonen dat een cliënt toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Hoe ik mijn verzamelde gegevens registreer mag ik zelf weten, echter schrijft de AVG voor welke informatie ik als professional in ieder geval vast moet leggen. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hierom vraagt, moet ik deze 
direct kunnen laten zien:

Mijn eigen AVG-regelgeving:

– De persoonsgegevens vanuit het intakeformulier worden opgeslagen.
– Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
– De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers is 15 jaar, staat in de WGBO.
– Voor mij als professional geldt een geheimhoudingsplicht, die ik altijd zal nastreven.
– Ik voer vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in daarvoor rustige, bestemde ruimtes.
– Ouders/verzorgers van minderjarigen hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit dossier gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Hierop staat de uitzondering wanneer ik als zorgverlener van mening ben dat de uitoefening van bepaalde rechten indruist tegen het belang van de patiënt.
– Ik informeer de cliënten over de dossierplicht tijdens de intake.
– Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot het dossier.
– Ik werk met een digitaal cliëntendossier, die is beveiligd met een wachtwoord. Wanneer ik tijdelijk mijn laptop verlaat, sluit ik ten aller tijden mijn beeldscherm af.
– Ik maak ieder kwartaal een back-up van mijn cliëntenbestand.
– Er zijn andere externe leveranciers, personen of bedrijven momenteel die gegevens soms kunnen inzien.
– Ik begrijp wanneer ik een data-lek moet melden en zal daarnaar handelen.

Vergoeding

Allereerst geef ik aan: ik ben een ‘contractvrije diëtist’. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, echter: 

Als je bij mij een dienst afneemt, stuur ik je zelf een factuur toe. Deze betaal je eerst zelf, waarna je de rekening in kan dienen bij je zorgverzekeraar om eventueel in aanmerking te komen voor de vergoeding.* Doordat ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici, is de kans dat het diëtistisch consult (deels) wel vergoed wordt. Dit verschilt per verzekeraar!

De diëtist zit voor drie uur per jaar in de basisverzekering, wat echter wel verrekend wordt met je eigen risico/eigen bijdrage.

Kinderen <18 jaar hebben geen eigen risico en daarbij wordt het dieetadvies vrijwel altijd (voor een deel) vergoed.

Via een eventuele aanvullende verzekering zou er meer vergoed kunnen worden bij de verzekeraar. Interessant om eens na te zoeken hoe dit bij jouw verzekeraar werkt!

Om langs te gaan bij de diëtist heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. De diëtist heeft namelijk ‘directe toegankelijkheid’. Echter bevat een verwijsbrief van de huisarts waardevolle informatie voor een goede behandeling, waardoor het soms slim kan zijn er eentje op te vragen.

* EMB-testen worden helaas niet vergoed door de zorgverzekering. 

Scroll naar top